Regulamin

REGULAMIN USŁUGI – PLATFORMA https://vod.tancobajki.pl/ OBOWIĄZUJĄCY OD 16.05.2020r.

Niniejszy Regulamin przeznaczony jest dla Użytkowników końcowych, które zawarły z Dawidem Modrzejewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Projekt Wodzirej Dawid Modrzejewski, NIP 7122897880, REGON: 060556558, adres: ul. Wojciecha Żywnego 1/3, 20-854 Lublin, umowę o świadczenie usługi Platformy VOD w celu dostępu do materiałów VOD umieszczonych na Platformie VOD znajdującej się pod adresem: https://vod.tancobajki.pl/.

W sprawach informacji, pytań i zamówień należy kontaktować się na adres mailowy kontakt@tancobajki.pl bądź pod numerem telefonu 509 569 693.

I.DEFINICJE

Konto Użytkownika – indywidualne, elektroniczne konto w ramach Usługi aktywowane dla Użytkownika w celu umożliwienia korzystania przez niego z Usługi.

Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej (Umowa o świadczenie Usługi) niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

Opłata – określona należność pieniężna za dostęp do Usługi świadczonej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, której wysokość wskazana jest każdorazowo przy interesującym Użytkownika materiale VOD.

Platforma VOD – oprogramowanie internetowe udostępnione przez Usługodawcę w ramach Usługi umożliwiające świadczenie Usługi VOD na rzecz Użytkowników.

Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady świadczenia Usługi.

Strona internetowa Usługi – strona internetowa prowadzona przez Usługodawcę, znajdująca się pod adresem https://vod.tancobajki.pl/ prezentująca informacje związane z Usługą i umożliwiająca dostęp do Usługi, w tym złożenie Zamówienia.

Termin ważności Usługi – w przypadku usługi odpłatnej jest to 24 godziny od momentu, w którym Użytkownik uiścił z góry Opłatę za świadczenie Usługi. W tym czasie stronę z materiałem można odtworzyć 5-cio krotnie. Usługodawca wskazuje Termin ważności Usługi każdorazowo przy materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD.

Umowa – Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej w przypadku, gdy za korzystanie Usługi należna jest Opłata określona przez Usługodawcę lub nieodpłatnej w przypadku, gdy Usługodawca udostępnia materiały VOD nieodpłatnie.

Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz zarejestrowanego Użytkownika polegająca na udostępnianiu na Platformie VOD przez Usługodawcę odpłatnie lub nieodpłatnie (w zależności od dostępnej i wybranej przez Użytkownika opcji) materiałów VOD (pojedynczy materiał lub grupa materiałów) i umożliwiająca Użytkownikowi dostęp do tych materiałów. Usługa świadczona jest od momentu dokonania opłaty za zamówienie na zasadach określonych w Regulaminie do Terminu ważności Usługi lub – w przypadku usługi nieodpłatnej – od momentu rejestracji przez Użytkownika.

Usługodawca: Projekt Wodzirej Dawid Modrzejewski, NIP 7122897880, REGON: 060556558, adres: ul. Wojciecha Żywnego 1/3, 20-854 Lublin

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ze zm.

Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883) ze zm.

Ustawa Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93)

Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarcza, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonała rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy.

Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

II.POSTANOWIENIA OGOLNE

1. Regulamin określa warunki i zasady udostępniania przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika Usługi umożliwiającej Użytkownikowi dostęp do materiałów VOD na Platformie VOD.

2. Postanowienia Regulaminu określają zasady korzystania z Usługi i dokonywania płatności, prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkownika.

3. Świadczenie przez Usługodawcę Usługi wymaga uprzedniego zawarcia Umowy i zaakceptowania przez Użytkownika warunków określonych w Regulaminie.

III.ZAWARCIE UMOWY

1. Użytkownik może korzystać z Usługi wyłącznie w celu uzyskiwania dostępu do materiałów VOD udostępnionych przez Usługodawcę.

2. Dokonanie rejestracji na Platformie VOD Usługodawcy w celu świadczenia Usługi następuje poprzez: (1) wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na Stronie internetowej Usługodawcy oraz potwierdzenie przez Użytkownika zapoznania się z Regulaminem i jego akceptacje w formie elektronicznej lub (2) bezpośrednio przy składaniu zamówienia na konkretną usługę. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych i aktualnych danych niezbędnych do świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło. W razie zmiany danych podanych w formularzu rejestracyjnym Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym Usługodawcy.

3. W celu złożenia Zamówienia na Usługę odpłatną zarejestrowany Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:

  • wybór materiału VOD na Platformie VOD Usługodawcy i kliknięcie „KUPUJĘ DOSTĘP”;
  • dodanie materiału VOD do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku „DODAJ DO KOSZYKA”, następnie „PRZEJDŹ DO KASY”
  • wybór kanału/banku do zrealizowania szybkich płatności dotpay oraz zatwierdzenia akceptacji regulaminów;
  • złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ”

4. Przez kliknięcie w link „ZAMAWIAM I PŁACĘ” Użytkownik potwierdza fakt złożenia Zamówienia, a Usługodawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji w drodze wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w trakcie rejestracji.

5. Umowa o świadczenie Usługi odpłatnej zawierana jest po złożeniu Zamówienia w sposób wskazany w ust. 3 i 4 z chwilą otrzymania od Usługodawcy potwierdzenia o dokonaniu Opłaty i stanowi prawnie wiążącą umowę zawieraną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta do końca Terminu ważności Usługi (24 godziny od dokonania płatności, 5 odtworzeń strony z wybranym materiałem).

6. Umowa o świadczenie Usługi nieodpłatnej zawierana jest z chwilą zarejestrowania się w serwisie.

7. Konsument, który zawarł Umowę może od niej odstąpić bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni licząc od dnia zawarcia Umowy, o ile nie wykorzystał w ciągu pierwszej doby żadnej z 5 możliwych odsłon wykupionego materiału. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od Umowy, w zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

8. Za wyraźną zgodą Konsumenta wyrażoną przed złożeniem Zamówienia (w tym przed dokonaniem Opłaty), rozpoczęcie świadczenia Usługi przez Usługodawcę następuje z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę dokonania opłaty za Usługę.

9. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy konieczne jest:

w przypadku Usługi nieodpłatnej: zamknięcie Strony internetowej Usługi; w przypadku Usługi odpłatnej: wysłanie jednoznacznej informacji o odstąpieniu na adres: Projekt Wodzirej Dawid Modrzejewski, ul. Wojciecha Żywnego 1/3, 20-854 Lublin lub na adres e-mail: kontakt@tancobajki.pl (jest to możliwe o ile Użytkownik nie odsłonił wcześniej zakupionego materiału)

10. Użytkownik może składać Zamówienia 24 godziny na dobę.

11. W przypadku, gdy Użytkownik wyraża wolę otrzymania faktury lub paragonu powinien wysłać e-mail na adres Usługodawcy: kontakt@projektwodzirej.pl wraz z podaniem danych niezbędnych do wystawienia faktury/rachunku.

IV.WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Usługodawca świadczy Usługę za pośrednictwem sieci Internet.

2. Materiały VOD udostępnione na Platformie VOD Usługodawcy są autorstwa Usługodawcy.

3. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem korzystania z komputera i następujących przeglądarek internetowych: IE11+ , Firefox, Chrome, Opera, Safari – w najnowszych wersjach dostępnych na dzień 30 kwietnia 2017 r.

4. Klientowi nie przysługuje prawo pobrania (zwielokrotnienia trwałego) materiałów VOD oraz ich instalowania.

5. Wykupienie dostępu do materiałów jest do użytku prywatnego, nie wiąże się z uzyskaniem licencji na publiczne i komercyjne odtwarzanie.

V.PŁATNOŚCI

1. Za świadczenie Usługi na rzecz Użytkownika należna jest Opłata.

2. Za Usługę Użytkownik płaci z góry, przed rozpoczęciem świadczenia Usługi.

3. Warunkiem uruchomienia Usługi odpłatnej jest dokonanie Opłaty w wysokości, która została określona przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę.

3. Użytkownik uiszcza opłaty za Usługę za okres, który został wskazany przy interesującym Użytkownika materiale VOD udostępnionym na Platformie VOD przez Usługodawcę. Usługa świadczona jest do Terminu ważności Usługi (24 godziny od momentu dokonania płatności, możliwe jest 5 odtworzeń strony z wybranym materiałem).

4. W celu dokonania Opłaty za Usługę Użytkownik dokonuje płatności on-line – szybki przelew dotpay. Który wymaga dodatkowo zaakceptowania regulamin tych płatności.

5. Informacja o otrzymaniu płatności wysyłana jest automatycznie.

6. Po Terminie ważności Usługi (24 godziny od momentu dokonania płatności, w tym czasie możliwe jest 5 odtworzeń strony z wybranym materiałem), zamówiona Usługa zostaje zablokowana a Umowa wygasa.

VI.REKLAMACJE

1. Użytkownik ma prawo zgłaszać reklamację, w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi.

2. Użytkownik zobowiązany jest zgłosić Usługodawcy wszelkie reklamacje, o których mowa w ust. 1 niezwłocznie po wystąpienia usterki/błędu/wady.

3. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi powinny być zgłaszane poczta elektroniczna na adres kontakt@projektwodzirej.pl lub pod numerem telefonu 509 381 647.

4. W zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest opisać występujący błąd lub wadę oraz określić czas, miejsce i okoliczności jej występowania (wraz z podaniem wersji i nazwy przeglądarki, na której błąd lub wada występuje).

5. Zgłoszona reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Usługodawcę. W tym terminie Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia Użytkownikowi (poczta elektroniczna na adres wskazany w trakcie rejestracji) swojego stanowiska w sprawie zgłoszonej reklamacji wraz z uzasadnieniem.

6. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Użytkownikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym z uwzględnieniem cz. VIII pkt. 9 Regulaminu.

7. Usługodawca nie świadczy wsparcia technicznego ani pomocy dotyczącej obsługi oprogramowania zainstalowanego na komputerze/telefonie/tablecie czy innym urządzeniu Użytkownika.

VII.OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Określona jest w Polityce Prywatności.

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każda ze stron Umowy uprawniona jest do rozwiązania Umowy bez podania przyczyn w każdym czasie. W przypadku rozwiązania Umowy przez Użytkownika uiszczone przez Użytkownika Opłaty nie podlegają zwrotowi.

2. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie internetowej Usługi informacji o zmianie Regulaminu.

3. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

4. W przypadku gdy Użytkownik nie wyraża zgody na treść Regulaminu po zmianach, może w każdym momencie wypowiedzieć Umowę.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Ewentualne spory powstałe w związku lub przy okazji wykonania Usługi, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze wzajemnych negocjacji lub mediacji, a w przypadku braku osiągnięcia porozumienia, spory te zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Usługodawcy lub – w przypadku gdy stroną Umowy jest Konsument – sądu właściwego dla Konsumenta.

7. Ponadto, Konsument w sytuacji sporu z Usługodawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:

  • zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
  • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

8. Regulamin niniejszy wchodzi w życie w dniu 21.05.2020r.